Husregler

För att alla skall känna sig glada och trygga i sitt boende krävs det att alla medlemmar känner till våra husregler.

Ansvar och ordning

Att bo i en bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

 

Som medlem i föreningen har du inte bara rätten att bo i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter husreglerna.

 

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

 

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller både bostadsrättsinnehavare och föreningens hyresgäster. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahands-hyresgäster.

 

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om ni ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

 

Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningar inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.Har du frågor

Har ni funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

 

REGLER

 

1    Om allmän aktsamhet

a)    Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.


b)    Om akut skada inträffar i huset tag kontakt med Fastighetsskötaren enligt anslag i porten.

För felanmälan kontakta Fastighetsskötaren enligt anslag i porten.2     Om säkerheten

a)    Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in/utpassering.


b)    Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.


c)     Lämna inte portar eller källardörrar olåsta.


d)    Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. År 2002 fick alla lägenheter en sådan installerad det är allas skyldighet att försäkra sig om att den fungerar. Om du som nyinflyttad saknar den har den förre boende tagit den med sig och ni måste se till att sätta upp en själv.


e)    Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.3      Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och låt inte vattnet rinna i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och värme betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt och är de största posterna i vår budget.4      Balkonger, altaner

Balkonger och altaner får inte användas för att

 

a)    Skaka mattor och sängkläder över räcket.

 

b)    Grilla med gasol eller kolgrill, detta är strikt förbjudet dock är det från och med 2010 tillåtet att grilla med el-grill.5      Blomlådor

Blomlådor skall placeras innanför balkongräcket för att undvika ras risk.

 


6      Balkong/altandörr

Se till att balkong/altandörren är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.7      Inglassning av balkong

För inglasning av balkong krävs tillstånd av styrelsen samt bygglov. Inglasning måste vara av typ ”ramlös” för att smälta in i husets utseende på bästa sätt. Detta är vad föreningen fått bygglov på.

 

8      Altaner

Utnyttjandet av altanerna är strikt begränsat till iordningställd plats. Altanräcken och skärmar får inte kompletteras, kläs in eller förändras på annat sätt. Blommor placeras innanför räcket.

 


9      Markiser

Markiser får endast monteras på södra sidan av fastigheten (balkongsidan).

Fr.o.m. april 2007 gäller att markistyget skall vara marinblå- och vitrandigt. Den markisväv styrelsen rekommenderar heter ”Dickson – färg 8910 (tidigare 7516)”.10     Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten i rabatter etc. kring fastigheten på grund av att matrester riskerar att dra till sig råttor eller andra skadedjur.11     Tvättstugan

Föreningen har en tvättstuga belägen till höger om port 35/37. Två hushåll kan tvätta åt gången. Man bokar med hjälp av den elektroniska bokningstavlan som sitter utanför dörren till tvättstugan. Du använder din ”blipp-nyckel” till detta. Se även Tvättstugan.


12     Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummen eller stå i de cykelställen som finns i början av parkeringen och uppe vid vändplanen. De ska inte stå utanför portarna eller i barnvagnsrummen. Barnvagnar och rullatorer får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten i trapphusen/trappuppgångarna. Separata förråd finns för dessa under trapporna i varje uppgång.


I trappuppgångarna får inte heller dörrmattor förekomma eftersom de försvårar städningen.


13     Runt omkring huset

Försök hålla rent kring huset – fimpa inte utanför portar eller i rabatterna.

Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden eller marken. Tag själv bort utbrunna marschallburkar och eventuella stearin- eller sotfläckar. I alla portar finns kvastar (och vintertid även sandlådor) som alla kan greppa om man tycker det behövs.


14     Parkering

Föreningen förfogar över den parkering som sträcker sig längs med hela norra sidan av fastigheten. Kontakta styrelsen om du önskar hyra en plats. Se även Parkeringsplatser.OBS: Föreningen utfärdar Kontrollavgift på fordon som överträder ovanstående regler. 


15     Sopnedkasten

Får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i sopsäckarna och soprummet. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt kan fastna i trumman. Lägg inte vassa föremål eller glas i soppåsen så att någon kan komma till skada.


16     Grovsoprummet

Hittar ni till höger om port 31/33 och nås med samma nyckel som går till din port. Här kan du lämna tidningar och skrymmande avfall. Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme (föreningen betalar för varje tömning). Byggavfall från ombyggnad av din lägenhet får du inte lämnas här, det transporterar ni till Östberga återvinningsstation.

 

Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation. Enligt lag ska el och elektronikavfall samlas in särskilt och lämnas därför i de speciella röda kärl som finns monterade i grovsoprummet. Flaskor och glas får inte lämnas i grovsoprummet utan skall lämnas vid sopstationen i backen längre ner på Ludvigsbergsgatan. Förpackningar från tex. ris/pastakartonger och andra matförpackningar ska inte läggas i kärlen för grovsopor utan kastas (ihopvikta/sönderrivna) med hushållssoporna.


17     Källare

De större lägenheterna har ett förråd i lägenheten och de mindre har ett källarförråd i närliggande källarutrymmen. Föreningen har några få källarförråd som kan hyras, kontakta styrelsen för att anmäla intresse.

Källargångar-/korridorer ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara brandfarlig eller stöldbegärlig egendom i källarförråden.


18     Parabolantenn/Utomhusantenn

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.


19     Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten eller rastas i planteringarna. Plocka upp djurets spillning.


20     Störningar

För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligaste fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. trapphus, hiss och tvättstuga. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22.00 på kvällen till kl. 8.00 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner denna tid. Vi bor i ett 60-tals hus med den ljudisolering som tillämpades då. Om du tror att du eventuellt kan störa dina grannar med högljudd verksamhet (t.ex. vid renovering), så hör efter om de störs. Om du själv störs av en ljudnivå som du bedömer som orimligt hög tala om det för din granne - man kanske inte alltid själv tänker på vad som kan störa. Har du fest så informera gärna grannar i god tid om du tror det kan bli lite högljutt.


21     Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens godkännande. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning om maximalt ett år åt gången.


OBS: Styrelsen godkänner inte korttidsuthyrning via t.ex. Airbnb. Vi godkänner inte andrahandsuthyrning under kortare tid än 2 månader och då till en och samma hyresgäst.


22     Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla sin lägenhet. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner och ytterdörrar. Om något går sönder måste ni se till att de repareras. Det är särskilt viktigt att ni har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Ni ansvarar själv för att dina tätskikt är täta. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättsförsäkring (ett litet tillägg på hemförsäkringen) kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.


23     Förändringar av lägenheten

Alla vill bo bra och trivas i sitt hem för en del betyder det att man bygger om och renoverar sin lägenhet, men det finns vissa regler som måste följas.


Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd – särskild blankett finns för detta. Ta alltid kontakt med styrelsen innan du sätter igång med ett större arbete. Ibland kan det också behövas en bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.


a)    Byte av lägenhetsdörr

Byter man sin gamla lägenhetsdörr mot en ny säkerhetsdörr måste dörrkarmen ut mot trapphuset målas i den standardfärg som finns idag (RAL kulör NCS S 4000-N glans 40). För att våra uppgångar inte skall bli som ett lapptäcke skall karmarna målas i ovanstående kulör.


b)    Vid renovering av våtutrymmen (badrum/grovkök) måste detta anmälas till styrelsen. Golvbrunn och samtliga rör fram till den stående stammen skall bytas. Arbetet ska utföras fackmannamässigt och enligt Byggkeramikrådets anvisningar. Det finns ett duschutrymme i 35:an som står till allas förfogande vid badrumsrenovering. Nyckeln kvitteras ut hos styrelsen.


c)    En självklar regel är att du inte får ta ner bärande väggkonstruktioner – ta kontakt med styrelsen om du har funderingar:


d)     När det gäller renovering av kök finns också vissa regler. Installation av andra köksfläktar än kolfilterfläktar är inte tillåtet. Ingen fläkt får kopplas till ventilen ovanför spisen, eftersom grannarna som hör till samma ventilationskanal då får in matos i sitt kök.


e)    För övrigt finns det inga begränsningar, bara möjligheter – du kan lägga in nya golv, måla/tapetsera, byta ut vitvaror i köket och göra annat vanligt underhåll.


Vår fastighetsskötare Borg & Merio ska kontaktas i god tid för vattenavstängning och åtkomst till el-centralen. Fastighetsskötarens tid debiteras medlem.


Vid arbeten som kräver bygglov (bl.a. förändringar i bärande konstruktion) anlitar styrelsen en kontrollansvarig som granskar ritningar och följer arbetet att det utförs enligt godkända ritningar. Kontrollansvarigs tid debiteras medlem.


Efter slutfört arbete ska arbetet besiktas av vår fastighetsskötare Borg & Merio – denna kostnad står föreningen för.


I samband med reliningen gäller också nya regler gällande anslutningar till vattenledningar. Vid badrums-, toalett- och köksrenovering ska Röranalys kontaktas för de nya röranslutningarna. Deras kostnad debiteras medlem. Detta är mycket viktigt då felaktig anslutning påverkar vår garanti om någon skulle hända. Läs mer i det bifogade informationsbladet från Röranalys. Se separat information från Röranalys!

 

Med tanke på att våra väggar är otroligt ”hårda” tillhandahåller föreningen en borrmaskin (borrhammare) som kan lånas. Den kan ”bokas” via styrelsen – meddela i god tid. För allas trivsel, tänk på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför buller-störande arbete - detta bör utföras under dagtid. Avisera bullerarbete och vattenavstängning i god tid. För allas trivsel, tänk också på att utföra det vanliga underhållet professionellt och med eftertanke! (Exempelvis kan ett golv lagt utan underlag ge stegljud i grannens lägenhet, och nya utbytta vattenkranar kan ge störande spolljud hos grannen.)


24     Om Du tänker flytta

Om ni är osäker fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Om man har kontakt med en mäklare vid försäljning sköter de oftast dessa kontakter. Tänk på att återlämna utkvitterade nycklar till cykelrum eller förråd till styrelsen och lämna kvar nycklar till portar, tvättstuga (inkl. bokningskolv) till köparen. Förråd och/eller p-plats kan ej överlåtas till den nye ägaren.


25     Kontakt med styrelsen

Har ni frågor eller vill komma i kontakt med styrelsen går det bra att lägga en lapp i föreningens brevlåda i port 35/37 eller skicka e-post till styrelsen@brfskinnarviksberget2.se