Föreningsstämma

Föreningsstämman är vägen för dig som är medlem i föreningen att utöva ditt inflytande. Stämman innehåller vanligen genomgång av bokslut och val av styrelse, men kan också innehålla andra frågor av större betydelse och omröstningar.

Föreningens årsstämma hålls senast i juni varje år.

Styrelsen skickar ut en separat kallelse i god tid till alla medlemar.

 

Generella regler för stämman

Föreningsmedlem som vill att något skall beslutas av stämman skall lämna ett sådant förslag, motion, till styrelsen. Motionen sänds med e-post till styrelsen@skinnarviksberget2.se eller läggs i föreningens brevlåda

i port 35-37. Motionen med styrelsens eventuella kommentar kommer att framgå av dagordningen. I motionen skall anges namn, lägenhetsnummer samt vad som yrkas och skälen för yrkandet.


Föreningsmedlem som vill väcka en fråga eller i övrigt göra styrelsen och övriga medlemmar uppmärksam på något förhållande som berör flera och som inte kommer att framgå av dagordningen är välkommen att göra det under styrelsens allmänna information och frågestund efter att stämman avslutats. Inga beslut får fattas i anledning av en på så sätt väckt fråga.


Fullmakt

Om ni inte kan delta i föreningsstämman men vill att någon annan ska rösta å dina vägnar skall en fullmakt lämnas till annan medlem. Formulär för fullmakt delas alltid ut tillsammans med kallelsen.


Årsredovisningar

Föreningens årsredovisningar delas ut i god tid till varje årsstämma.


Stämmoprotokoll

Föreningens stämmoprotokoll delas ut efter stämmorna.


Valberedningen

Är du intresserad av att sitta i styrelsen? Kontakta vår valberedning genom brev i föreningens brevlåda

eller via e-post: valskinnarvikenbrf@gmail.com


Föreningens valberedning består 2021/2022 av:

Miho Kamiyasu

Catharina Fogelström

Karin Hermansson